IP自动获取 (windows vista)

IP自动获取 (windows vista)


               IP自动获取 (Vista)

图 1 点击左下角windows图标 选择“控制面板”

图 2  单击“网络和Internet”查看网络状态和任务

图3 单击左侧“管理网络连接“

图 4 点击鼠标右键“属性”


图 5 选择“Internet协议版本4”然后点击“属性”

图 6 分别选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器”     

       

 

foot.jsp